O nas

Jesteśmy organizacją zajmującą się edukacją ekologiczną i propagowaniem zdrowego trybu życia oraz świadomego, zrównoważonego korzystania z zasobów naturalnych. Motywujemy do działania i życia w zgodzie z samym sobą oraz naturą.

Pod Patronatem Instytutu Rybactwa Śródlądowego główny nacisk stawiamy na kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży z zakresu ichtiologii, ekologii ekosystemów wodnych, oraz roli człowieka, jako naczelnego gatunku odpowiedzialnego za teraźniejszość i przyszłość.

Wraz z naszymi Partnerami, samorządami lokalnymi, instytucjami a także zwykłymi obywatelami realizujemy i wspieramy działania sprzyjające poprawie stanu środowiska naturalnego. Organizujemy szkolenia, spotkania, zielone szkoły, integracje, oraz wyprawy edukacyjno-wędkarskie po wodach śródlądowych i morzu. Zapewniamy fantastyczne przeżycia, które na długo pozostają w pamięci uczestników, pozwalają zapomnieć o bieżących troskach i zatrzymują na chwilę pędzący czas, byś zatrzymał się zastanowił co w życiu jest najważniejsze.

Podczas takich imprez namawiamy do rekreacji, aktywnego, zdrowego życia, korzystania z środowiska naturalnego z zachowaniem społecznego, etycznego i przede wszystkim zrównoważonego korzystania z ograniczonych możliwości naszej Ziemi.

Nasz program edukacyjny został objęty Patronatem Prezydenta Miasta Poznania.

Projektujemy oraz sprzedajemy produkty z aplikacjami motywującymi do pozytywnego działania, realizowania marzeń, szanowania dóbr natury.

Serdecznie zapraszamy do propagowania naszych działań, korzystania z naszych atrakcji oraz pomocy, określonej w zakładce Jak możesz pomóc

Misja i cele fundacji

„Powstaliśmy by pomagać.
Dzięki Tobie pomagamy”

Misja:

 • Szanować i doceniać to czym darzy nas natura.
 • Wpuścić to, co się wyciągnęło.
 • Otworzyć oczy tym, którzy nie widzą.
 • Zahamować proces degradacji środowiska.
 • Uczyć, uczyć, uczyć.
 • Dzielić się szczęściem.

Naszym celem jest:

 1. Ochrona środowiska naturalnego, głównie związanego z ochroną wód śródlądowych, ryb w nich żyjących oraz otoczenia biologicznego.
 2. Propagowanie i promocja zachęcająca do korzystania ekosystemów wodnych w aglomeracjach miejskich oraz poza nimi w rekreacyjny, sportowy sposób z zachowaniem społecznego oraz etycznego korzystania z dóbr natury.
 3. Działanie na rzecz ochrony przyrody i kształtowanie etyki wędkarskiej oraz propagowanie poszanowania przyrody .
 4. Edukacja publiczna oraz medialna, podnosząca świadomość degradacji środowiska oraz wskazująca rolę każdego człowieka w ochronie środowiska, ochronie wód, ratowaniu pogłowia ryb.
 5. Edukacja dzieci i młodzieży, promująca i zachęcająca do małych istotnych rzeczy w celu ochrony środowiska, ochronie wód, ratowaniu pogłowia ryb.
 6. Edukacja ogólnospołeczna.
 7. Stworzenie idealnych, przykładnych zbiorników poprzez zarządzanie lub ich nabycie, przy których będą się odbywały szkolenia oraz rodzinna rekreacja promująca działalność.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • Edukację ekologiczną, związaną z środowiskiem wodnym i propagowaniem zdrowego trybu życia oraz świadomego, zrównoważonego korzystania z zasobów naturalnych.
 • Współdziałanie z instytucjami, samorządami, organizacjami pozarządowymi, partnerami biznesowymi.
 • Samodzielne organizowanie eventów, integracji, szkoleń w placówkach oraz w terenie, propagujących etyczne korzystanie z dóbr naturalnego środowiska, jego ochrony oraz wpływu takich inicjatyw na odstresowanie społeczne.
 • Współdziałanie z podmiotami powołanymi do ochrony przyrody, ekosystemów wodnych, zwalczania kłusownictwa rybackiego i innych szkód w środowisku wodnym.
 • Nabywanie i użytkowanie wód w celu przykładnego prowadzenia gospodarki rybackiej, wędkarskiej, rozrodczej ryb.
 • Wspieranie ośrodków zarybieniowych poprzez propagowanie ich działalności oraz wspieranie finansowe z powierzonych przez fundatorów środków.
 • Upowszechnianie sportu wędkarskiego, organizowanie spotkań, zawodów wędkarskich w kraju oraz uczestnictwo w takich imprezach za granicą w celu propagowania idei oraz promocji działań fundacji.
 • Organizowanie i promowanie rekreacji rodzinnych , sportów w środowisku wodnym, w tym: wędkarstwa oraz pozostałych. Propagując przy okazji etykę, kulturę oraz rolę człowieka w poszanowaniu przyrody.
 • Popularyzowanie idei Ratuj Ryby wśród dzieci i młodzieży oraz prowadzenie pracy oświatowo – wychowawczej.
 • Zachęcanie i angażowanie osób niepełnosprawnych, które poprzez swój wkład w działanie będą mogły odnieść własny sukces w samorealizacji społecznej.
 • Zrzeszanie i promowanie komercyjnych łowisk, usług turystycznych i hotelarskich, które będą przyczyniały się do rozwoju misji fundacji. Certyfikowanie ich.

Ważne, wybrane informacje statutowe:

 • Fundacja Ratuj Ryby, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach, innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Statutu.
 • Fundacja została ustanowiona przez Sebastiana Staśkiewicza zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza – Andrzej Rataj w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu, przy ulicy Szewska 18 dnia 16.09.2014r., repertorium A nr 3161/2014.
 • Siedzibą Fundacji jest miasto Poznań.
 • Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
 • Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Fundacja dla właściwej realizacji celów statutowych może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, biura realizujące jej cele statutowe w kraju i zagranicą.
 • Fundacja może używać skróconej nazwy „FRR”
 • Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.
 • Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw ochrony środowiska.
 • Fundacja może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych.
 • Fundacja może ustanawiać certyfikaty, medale honorowe i przyznawać je wraz z nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i osobom prawnym zasłużonym dla realizacji jej celów.
 • Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego w formie nieodpłatnej i odpłatnej.
 • Fundacja dla osiągnięcia swoich celów statutowych może wspierać działalność osób fizycznych i osób prawnych, które je akceptują.
 • Fundacja w zakresie niezbędnym dla realizacji celów statutowych może zatrudniać pracowników oraz tworzyć Biura.
 • Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.
 • Fundator może proponować tworzenie funduszy celowych przeznaczonych na finansowanie określonych przedsięwzięć Fundacji.
 • Fundacja prowadzi rachunkowość i księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.